side

Terms & Conditions

De materialen op deze Website (de "Website") worden aangeboden door MarTech Corporate. ("Headley Media Technology Division Ltd") is een dienst aan haar gebruikers en kan alleen onderhevig aan de onderstaande voorwaarden worden gebruikt ter informatie. Door materialen van deze Website te downloaden of anderszins te gebruiken, gaat u als gebruiker ("u") akkoord met deze algemene voorwaarden ("Overeenkomst"). Als u er niet mee akkoord gaat, dient u deze Website niet te gebruiken en dient u er geen materialen van te downloaden. U gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst (en indien u een gebruiker bent die zich heeft geregistreerd op deze Website (“Geregistreerde gebruiker”), eventuele bepalingen die onderdeel zijn van het registratieproces) de volledige, exclusieve verklaring van de overeenkomst tussen Headley Media Technology Division Ltd en u vormt, en dat dit alle eventuele voorstellen of eerdere overeenkomsten, ongeacht of deze mondeling of schriftelijk zijn, overschrijft, evenals eventuele andere communicatie tussen u en Headley Media Technology Division Ltd met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst.

HET IS Headley Media Technology Division Ltd TE ALLEN TIJDE TOEGESTAAN DEZE OVEREENKOMST TE HERZIEN DOOR DIT BERICHT BIJ TE WERKEN. U WORDT AANGERADEN DEZE PAGINA VAN TIJD TOT TIJD TE BEZOEKEN OM DE DAN GELDENDE VOORWAARDEN DOOR TE NEMEN, GEZIEN DEZE BINDEND ZIJN VOOR U. BEPAALDE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN KUNNEN OVERSCHREDEN WORDEN DOOR UITDRUKKELIJK AANGEWEZEN JURIDISCHE KENNISGEVINGEN OF VOORWAARDEN OP BEPAALDE PAGINA’S OP DEZE WEBSITE.

ALGEMEEN:

Deze Website dient als forum om u de mogelijkheid te bieden bepaalde leveranciers van software en diensten (“Leveranciers”) te vinden. Headley Media Technology Division Ltd heeft geen controle over de timing of manier waarop de producten of diensten (“Producten”) van Leveranciers aan u worden geleverd en garandeert geen afronding van transacties. Headley Media Technology Division Ltd kan te allen tijde naar eigen goeddunken weigeren diensten aan partijen te verlenen via haar Website.

INFORMATIE HANDELSMERK:

Headley Media Technology Division Ltd® is een handelsmerk van Headley Media Technology Division Ltd voor haar beoordelingsdiensten voor specialisten en professionals, zijnde het verlenen van online diensten waarmee mogelijke inkopers zich kunnen informeren over producten en diensten. Namen van alle andere merken, producten, diensten en processen op deze Website zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Handelsmerken van Headley Media Technology Division Ltd trademarks mogen openbaar worden gebruikt met schriftelijke toestemming van Headley Media Technology Division Ltd. Een eerlijk gebruik van de handelsmerken van Headley Media Technology Division Ltd voor advertenties of de promotie van de producten van Headley Media Technology Division Ltd vereist een juiste bevestiging. Een verwijzing naar of gebruik van een product, dienst of proces impliceert geen aanbeveling, goedkeuring, samenwerking of sponsoring met dat product, dienst of proces door Headley Media Technology Division Ltd.

ENKELVOUDIGE LICENTIE:

Behalve indien anderszins aangegeven op deze Website, is het u alleen toegestaan beperkte kopieën van de informatie of software ("Materialen") op deze Website te downloaden voor uw persoonlijke, niet-commerciële interne gebruik, tenzij specifiek schriftelijk anderszins te doen door Headley Media Technology Division Ltd of zoals toegestaan volgens de licentievoorwaarden, welke gepaard gaan met individuele Materialen of daarmee worden meegeleverd. Dit is een licentie, geen eigendomsoverdracht, en is onderhevig aan de volgende beperkingen: het is u niet toegestaan: (a) een geautomatiseerd proces of softwarerobot te gebruiken om content van de websites van Headley Media Technology Division Ltd te downloaden, af te drukken of anderszins te gebruiken. (b) de Websites of Content te gebruiken met het oog op het doen van een verzoek voor een product, oplossing of dienst bij bedrijven met vermeldingen of content in de Content op de Websites, (c) de Materialen te wijzigen of gebruiken voor commerciële doeleinden of eventuele openbare weergave, prestaties, verkoop of verhuur, waaronder doch niet beperkt tot plaatsing van de Materialen op een netwerkcomputer of uitzending ervan in de media; (d) software Materialen te decompileren, reversed engineering erop toe te passen of te ontleden, behalve voor zover toegestaan volgens het toepasselijk recht; (e) auteursrechten of andere handelsmerken te verwijderen uit de Materialen; (f) de Materialen over te dragen aan een andere persoon. U gaat ermee akkoord onbevoegd kopiëren van de Materialen te voorkomen. Headley Media Technology Division Ltd behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden toegekend.

EIGENDOM VAN MATERIALEN:

Deze Website en Materialen die zich erop bevinden worden beschermd door auteursrecht en wereldwijde auteursrechten, handelsmerken, handelscodes en andere intellectuele eigendomsrechten en -verdragen en het is niet toegestaan om het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Headley Media Technology Division Ltd het op wat voor manier dan ook te kopiëren, reproduceren, wijzigen, publiceren, uploaden, plaatsen, verzenden of verspreiden. Behalve indien uitdrukkelijk aangegeven, kennen Headley Media Technology Division Ltd en haar leveranciers u niet uitdrukkelijk of geïmpliceerd, of volgens de rechtsgang, een recht toe op patenten, auteursrechten, handelsmerken of informatie of handelsgeheimen. Headley Media Technology Division Ltd kan schriftelijk of volgens de Materialen andere rechten aan u toekennen.

WACHTWOORDEN:

Als u Geregistreerd gebruiker bent, voorziet Headley Media Technology Division Ltd u van bepaalde wachtwoorden en gebruikersidentificatienummers voor toegang tot bepaalde gebieden van de Website. U gaat ermee akkoord dergelijke wachtwoorden en gebruikersidentificatienummers, die aan u of derden zijn uitgegeven, niet bekend te maken.

BEËINDIGING VAN TOEGANG:

Mocht u de voorwaarden van deze Overeenkomst overtreden, dan is het Headley Media Technology Division Ltd toegestaan om naar eigen goeddunken (a) uw toegang tot bepaalde delen van de Website op te schorten of (b) ue toegang tot bepaalde delen van de Website te beëindigen. Of een inbreuk al dan niet leidt tot opschorting of beëindiging, is afhankelijk van verscheidene factoren, waaronder doch niet beperkt tot de ernst van de inbreuk, de mogelijke schade voor andere gebruikers of Headley Media Technology Division Ltd en of de inbreuk al dan niet is herhaald of opgelost. Als Headley Media Technology Division Ltd opschort of uw recht op toegang beëindigt of gebruik van de Website van Headley Media Technology Division Ltd, zal Headley Media Technology Division Ltd u binnen 24 uur daarover inlichten. Bij beëindiging dient u onmiddellijk de Materialen en alle licenties daarin te vernietigen en te beëindigen.

DISCLAIMER:

DEZE WEBSITE EN ALLE MATERIALEN DAAROP WORDEN OP “AS IS” BASIS AANGEBODEN, ZONDER UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES. Headley Media Technology Division Ltd EN/OF HAAR RESPECTIEVELIJK LEVERANCIERS WIJZEN ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-OVERTREDING OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. IN GEEN GEVAL IS Headley Media Technology Division Ltd OF HAAR LEVERANCIERS VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SPECIALE, DIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF WAT VOOR SCHADE DAN OOK (WAARONDER DOCHT NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR WINSTDERVING, ZAKELIJKE ONDERBREKING, VERLIES VAN INFORMATIE) VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE MATERIALEN OF DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, ZELFS NIET ALS Headley Media Technology Division Ltd OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS INGELICHT. IN GEEN GEVAL IS Headley Media Technology Division Ltd OF HAAR WERKNEMERS, MANAGERS, VERTEGENWOORDIGERS OF AGENTS JEGENS U VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE VOORTKOMEND UIT OF MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST, ONGEACHT DE VORM VAN DE VORDERING OF HANDELING, VOOR EEN BEDRAG DAT GROTER IS DAN (A) DE TOTALE KOSTEN DIE U HEBT BETAALD AAN HET BEDRIJF (INDIEN HIER SPRAKE VAN IS) OF (B) HONDERD DOLLAR ($100,00).

Omdat binnen bepaalde rechtsgebieden het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is de voornoemde beperking mogelijk niet op u van toepassing. Niettegenstaande het voornoemde, dient u zich er bewust van te zijn dat de Materialen mogelijk fouten, omissies, onnauwkeurigheden of verouderde informatie bevatten. Headley Media Technology Division Ltd geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, valuta of betrouwbaarheid van de Materialen en is niet aansprakelijk voor een tekort van het voornoemde. Headley Media Technology Division Ltd is niet verplicht de Materialen bij te werken.

VRIJWARING:

Headley Media Technology Division Ltd is geen partij van een werkelijke betrekking tussen Leveranciers en u. Derhalve heeft Headley Media Technology Division Ltd geen controle over de kwaliteit, veiligheid of geldigheid van Leveranciers of hun diensten. U bent zelf geheel verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via uw account op de Website. Headley Media Technology Division Ltd kan niet en zal niet controleren of Leveranciers hun diensten verlenen of andere verplichtingen uitvoeren. Bovendien is het commercieel gezien niet redelijk dat Headley Media Technology Division Ltd de Leveranciers toestemming geeft en Headley Media Technology Division Ltd kan en zal niet bevestigen dat de Leveranciers zijn wie ze aangeven te zijn. Headley Media Technology Division Ltd raadt u aan veilige bedrijfspraktijken te ontwikkelen bij gebruik van het Internet. Headley Media Technology Division Ltd raadt u tevens aan direct met de Leveranciers van de Website te communiceren om te helpen bepalen met wie u zaken doet. U vrijwaart Headley Media Technology Division Ltd (en haar vertegenwoordigers en werknemers) voor alle vorderingen, claims en schade, ongeacht de aard daarvan (waaronder, doch niet beperkt tot werkelijke schade, gevolgschade, punitieve schade en incidentele schade), bekend en onbekend, verwacht en onverwacht, bekendgemaakt en niet bekendgemaakt, voortkomend uit of op bepaalde manier in verband gebracht met uw relatie met de Leveranciers of de diensten die de Leveranciers verlenen of eventuele handelingen of niet-handelingen van Leveranciers. In geen geval is Headley Media Technology Division Ltd aansprakelijk voor eventuele juridische geschillen tussen u en dergelijke Leveranciers.

INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS:

Eventuele materialen, informatie of andere communicatie die u verzendt naar of plaatst op deze Website wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrecht verbonden ("Communicatie"). Headley Media Technology Division Ltd heeft geen verplichtingen jegens de Communicatie, mits persoonlijk identificerende informatie zal worden behandeld op de manier die hieronder is uiteengezet. Het staat Headley Media Technology Division Ltd en haar gemachtigden vrij om de Communicatie en alle andere data, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken die daarin zijn opgenomen te kopiëren, verspreiden, op te nemen en anderszins te gebruiken voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden, mits er met persoonlijk identificerende informatie wordt omgegaan op de wijze als hieronder uiteengezet. Het is u verboden om eventuele onwettige, bedreigende, lasterlijke, beledigende, obscene, pornografische materialen te plaatsen op of verzenden naar deze Website, of eventuele andere materialen die de wet of rechten van een derde overtreden.

HET GEBRUIK VAN PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE:

Persoonlijk identificeerbare informatie die u hebt verzonden naar Headley Media Technology Division Ltd via formulieren op de Website, wordt behandeld volgens de Privacyverklaring van Headley Media Technology Division Ltd zoals te vinden op deze Website. U gaat ermee akkoord dat u de Privacyverklaring hebt gelezen en begrijpt.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES:

Met eventuele links op deze Website kunt u de Website van Headley Media Technology Division Ltd verlaten en naar andere Websites gaan. De gekoppelde websites vallen niet onder de controle van Headley Media Technology Division Ltd en Headley Media Technology Division Ltd is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de nauwkeurigheid ervan of eventuele andere aspecten van eventuele gelinkte websites of een link op een gelinkte website. Headley Media Technology Division Ltd behoudt zich te allen tijde het recht voor om een link of linkprogramma te beëindigen. Headley Media Technology Division Ltd onderschrift geen bedrijven of producten waar het naar koppelt en behoudt zich het recht voor dit aan te geven op haar Website. Mocht u besluiten een derde website te bezoeken waar deze Website naar koppelt, dan doet u dit in zijn geheel op eigen risico.

SCHADELOOSSTELLING:

U gaat er hierbij mee akkoord op eigen kosten Headley Media Technology Division Ltd vrij te waren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen alle eventuele verlies, kosten, schade, aansprakelijkheid of onkosten voortkomend uit of betrekking hebbende op vorderingen, handelingen of beschuldigingen van een derde jegens Headley Media Technology Division Ltd op basis van of met betrekking tot (a) een geschil tussen u en een Leverancier over de voorwaarden van een contract of met betrekking tot de aankoop en verkoop van goederen/diensten, (b) een inbreuk door u op de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, of (c) een handeling van u of een Leverancier die in strijd is met de wet, regelgeving of rechten van een derde.

OVERIGE:

Headley Media Technology Division Ltd beheert deze Website vanuit haar kantoren in de Verenigde Staten van Amerika. Headley Media Technology Division Ltd geeft geen garantie dat de Materialen op de Website geschikt zijn of beschikbaar voor gebruik op andere locaties en van waaruit de toegang ertoe vanuit gebieden waar de inhoud verboden of niet toegestaan is. Diegenen die ervoor kiezen deze Website te bezoeken vanaf andere locaties, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor het volgen van de van toepassing zijnde lokale wetten. Het is u niet toegestaan de Materialen te gebruiken of exporteren op een wijze die in strijd is met de Amerikaanse exportwet- en regelgeving.

DEZE OVEREENKOMST IS ONDERWORPEN AAN EN OPGESTELD VOLGENS DE WETTEN VAN DE STAAT NEW YORK, ZONDER INACHTNEMING VAN DE REGELS MET BETREKKING TOT WETSCONFLICTEN. PARTIJEN GAAN ERMEE AKKOORD DAT DE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID VOOR ALLE RECHTSVORDERINGEN EN ARBITRAGE MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST, ALLEEN HET FEDERALE OF STAATSGERECHTSHOF VAN HET BEVOEGDE GERECHTSHOF VAN NEW YORK CITY, NEW YORK, VS IS.

Mocht een bepaling van deze Overeenkomst om wat voor reden dan ook niet-afdwingbaar of ongeldig zijn, dan blijft de rest van deze Overeenkomst geldig alsof deze bepaling geen onderdeel zou zijn van deze Overeenkomst. U kunt meer dan twee jaar na een geschil voortkomend uit deze Overeenkomst geen rechtsvordering meer starten daarvoor. Het is u niet toegestaan deze Overeenkomst of de rechten of plichten daarvan toe te wijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Headley Media Technology Division Ltd, en een eventuele gepoogde toewijzing is ongeldig. Niettegenstaande het voornoemde wordt deze Overeenkomst overgedragen aan de toegestane opvolgers, wettelijk vertegenwoordigers en toegewezenen van partijen ten gunste van deze Overeenkomst. Niettegenstaande andere zaken die hierin zijn uiteengezet, is de relatie tussen u en Headley Media Technology Division Ltd alleen een onafhankelijke aannemersrelatie en niets hierin dient te worden opgevat als een manier om een samenwerking, joint venture, franchise, tewerkstelling of andere zakelijke relatie tussen partijen aan te duiden. Mocht een bepaling hiervan ongeldig worden verklaard door een gerechtshof of rechtsgebied, dan is een dergelijke bepaling alleen ongeldig tot de strekking van de desbetreffende ongeldigheid, dus de rest van de bepaling en alle overige bepalingen van deze Overeenkomst blijven in zijn geheel van kracht. De Materialen worden aangeboden met "BEPERKTE RECHTEN."